Pedagogiken & Våra barn

Kontinuerligt i vardagen arbetar WilmerAlda hela tiden med att utveckla barnets sociala förmågor, vilket vi ser som vår övergripande arbetsuppgift i allt vårt arbete utifrån Förskolans  Läroplan och dess demokratiska värderingar samt delaktighet och inflytande.

Idag arbetar vi därför med en för oss fördjupad MEDKÄNSLANS PEDAGOGIK som stärker och stöttar barns sociala och emotionella utveckling och har ett främjande förhållningssätt som utgår från självkännedom, självkänsla, sjävmedkänsla och vidare till än mer empati och utvecklad medkänsla.

VI PRIORITERAR BARNS HÄLSA GENOM : Ett KÄNSLORIKT varande

KÄNSLOR: Varje barn behöver få känna vad de känner och ha tillgång till kompetent stöd för att lära sig förstå och handskas med sina känslor. Språket är en viktig nyckel till att utveckla sitt självledarskap för att kunna styra sig själv med hjälp av känslor istället för att agera känslostyrt på impuls. Genom att vi vuxna pedagoger är förebilder som ger träning och alternativ även i det emotionella språket, förebygger och motverkar vi psykisk ohälsa och stress då alla behöver stöd i den social och emotionella utvecklingen. ( vi pedagoger utvecklar och fördjupar även oss själva i detsamma)
Vi försöker även alltid skapa så lugna och trygga miljöer som möjigt och arbetar med återhämtning och vila för att motverka ohälsosam stress och för att också lära sig att tala lugnande till sig själv.

WilmerAlda vill genom en bra och innehållsrik Vardag skapa ett Lärande för Livet genom Lust, Lek och genom att få
Känna, Tycka, Tänka och Ta ställning.
Verksamheten präglas av en omsorg med en medkännande närhet och tillit till det goda hos barnet vilket barnet måste få känna för att kunna ta in och emot kunskap och lärande.
Vår grundläggande ansvarsuppgift är att ge kunskap och kompetent vägledning, ge redskap och bygga tillfällen för nyfiket skapande och kreativitet utifrån Förskolans Läroplan och Barnkonventionen.

Barnet får alltså lära sig att utrrycka sina känslor, lyssna på andra, uttrycka sin vilja. lösa konflikter, göra upp om och hålla sig till regler och våga att uttrycka sig i grupp.

– Att umgås och leka med andra, vilket man faktiskt inte bara kan av sig självt från början när man är liten.
Vi vill att barnet tillsammans med andra i dialog gör sig hörd – men varken över någon annan och heller inte under någon annan, utan i parallelitet med sina kompisar.

Vardagen vävs hos oss samman i fri och styrd lek, promenader, utflykter, stimulerande lekar på gården, traditioner, högtider, sång och musik, språklig och motorisk utveckling, dans, bild och form, snickra på gården, bibliotek, pulka och skridskor.
Allt detta är ett urval av vad vi gör tillsammans. Enbart en promenad till Tanto innehåller många moment, såsom trafikkunskap, gruppkänsla, naturupplevelse och en motorisk utmaning genom att gå i kuperad terräng och att klättra i träd.

Parallellt arbetar vi i vardagen med alla delar av vår Läroplan för Förskolan, tex Leken, Skapande, Rörelse, Matematik, Teknik.

Självständighetsträning är även en viktig del av vardagen och den anpassas efter barnets mognad vilket sker praktiskt bland annat vid påklädning, måltider och toalettbesök.
Praktiska göromål både ute och inne, dukning och underhåll av material tycker vi också är viktigt att få ta ansvar för och växa upp med. Vi lär barnen att vi tillsammans gillar, är rädda om och vårdar WilmerAlda.

Hur allt detta arbete sedan konkret sker i vår vardag ihop med barnen kan alla besökare både läsa och se på våra dokumentationstavlor och i WilmerAldas lätt tillgängliga pedagogiska dokument.
I barnets individuella utvecklingssamtal följs även detta upp under vårterminen i samråd med vårdnadshavare.
Förutom inskolning -(efter inskolning)/ avslutningssamtal inför förskoleklass kan även extra samtal behöva ske vid behov.

pvb4