Vårt säkerhetsställande / Klagomålshantering

Familjers Klagomålshantering Synpunkter – Förslag – Klagomål,
för våra vårdnadshavare / familjer

  1. Ta upp Din fråga /Ditt problem med vem som helst av din avdelnings pedagoger
  2. Prata annars med Avd.ansvarig Förskollärare på Din avd. om inte steg ett räcker för Dig
  3. Ta kontakt med Annika  / Förskolechef, om Du inte upplever Dig lyssnad på eller får det mötet Du behöver och önskar från Din avdelning.  Anonymitet kan givetvis ske till Annika, även om vi önskar oss en dialog för att försöka lösa Din fråga eller Ditt problem.

  Vi berättar för alla nya vårdnadshavare att vårt mål är att ge dem en respektfylld dialog i mötet oss emellan. Vi berättar också att treenigheten barn, vårdnadshavare och pedagoger behöver fungera för barnets bästa och att vi erbjuder en ständig och tydlig uppföljande dialog just för att uppnå detta. Att vi så långt som möjligt försöker tillfredsställa familjers individuella behov och om detta inte går förklarar vi varför. Alla familjer har också fått våra verksamhetsdokument redan innan påbörjan som tydligt och enkelt berättar vad vår verksamhet kan ge deras barn och dom som vårdnadshavare. Vid varje familjs / vårdnadshavares enskilda utvecklingssamtal en gång per termin gällande deras barn ställer vi även frågan och ger möjligheten om allt är till belåtenhet eller om de önskar någon förändring gällande sitt barn och verksamheten. Det vi lovar i verksamheten checkar vi av – om det verkligen händer och upplevs som så. Bland annat får de frågan om de tycker att de blir respektfyllt bemötta. Självklart åtgärdar vi direkt de synpunkter, förslag eller klagomål som kan inkomma. Vi har även alltid uppföljningssamtal med familjer när och om det uppkommit frågeställningar.
Vi synliggör varför vi gör det vi gör på möten med våra familjer och vi kan emellanåt diskutera vad vi alla upplever barn behöver för färdigheter och förmågor i vår framtid.

  • Alla våra föräldrar är våra vårdnadshavarrepresentanter, med information om att de behövs för att just tycka och påverka vår verksamheten tillsammans med oss.
  • Vi påtalar ständigt att en bra förskola för våra barn får vi endast om vi samarbetar och har en öppen dialog.
  • Vi säger högt att vi inte gör alltid gör saker perfekt utan behöver deras åsikter och synpunkter för att utveckla vår verksamhet än mer.

Om problem uppstår mellan vårdnadshavare och personal ser vi till att boka in samtal och följa upp frågan till den är utagerad.  Det är alltid WilmerAldas yttersta ansvar att se till att uppkomna problem eller frågor avhandlas och avslutas i någon form som gör att vi därefter tillsammans kan gå vidare med fortsatt respekt